Handledning inom psykosocialt arbete, vård och behandling inom beroendevård, terapi och utbildning.

Magnus Carlsson

Handledare i psykosocialt arbete

Jag heter Magnus Carlsson är utbildad handledare och certifierad drog- och alkoholterapeut, och har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1996.

Handledning

Jag använder klassiska handledningstekniker från min handledarutbildning men arbetar också utifrån mitt egna begrepp Professionellt Medberoende© där jag fokuserar mer på; vad som händer med oss som professionella i mötet med människor, - inom vår profession. Handledningen sker oftast i grupp men även enskild handledning förekommer.

Följande professioner arbetar jag idag med inom begreppet Professionellt medberoende:

> Socionomer
> Kriminalvård
> LSS
> Lärare
> Ledningsgrupp
> Daglig verksamhet
> Terapeuter
> Behandlingshem 


Certifierad drog- & alkoholterapeut


1999 utbildade jag mig till drog- och alkoholterapeut på Provita i Malmö. Under år 2000 kompletterade jag med spelberoendeterapeut och kriminalitet som livsstil. 2003 utbildade jag mig i ADDIS, 2010 i MI och 2011 i evidensbaserat behandlingsarbete med kognitiv inriktning på 15 högskolepoäng. 2012 certifierade jag mig som drog- och alkoholterapeut.

Beroendevård

Ett av de uppdrag jag har idag är att implementera behandlingsstrukturer i kommunal öppenvård, där jag också utbildat terapeuter. Jag har även återkommande enskilda uppdrag med klienter i behov av en viss flexibilitet i behandlingsupplägget, t.ex. egna företagare som kan uppleva det svårt att anpassa sig till fasta behandlingstider. Jag åtar mig även konsultuppdrag inom redan etablerad beroendevård.

Jag kan naturligtvis lämna referenser inom alla de olika uppdrag jag erbjuder.

Utbildningar


> 2020 Vidareutbildning, Handledarutbildning i psykosocialt arbete (Ersta Sköndal Bräcke Högskola 15p)
> 2013 Handledarutbildning i psykosocialt arbete (Ersta Sköndal högskola 30 HP) 
> 2012 Certifierad Drog & Alkoholterapeut (Kriminalvården)
> 2011 Evidensbaserad behandlingsarbete med kognitiv inriktning (Uppsala universitet 15 HP)
> 2010 Motivational Interviewing MI (Kriminalvården)
> 2009 Beroendets neurokemi (Uppsala Universitet)
> 2009 Kriminalvårdsintroduktion (Kriminalvården)
> 2003 ADDIS (Lynn Wickström)
> 2002 Utbildning mångkulturellt behandlingsarbete (socialhögskolan Stockholm 5HP)
> 2001 Utbildning av Bill Burgin Stillwater prison
> 2000 Att bli en bättre behandlare (Craig Nakken)
> 2000 Kriminalitet som livsstil (Gunnar Bergström)
> 2000 Utbildning spelberoende terapeut (Provita)
> 1999 Drog & Alkoholterapeut (Provita)
> 1998 Projekt Charlie (Britt-Marie Strandh)
> 1996 Utbildning behandlingsassistent (ProKrami) 


Läs om Professionellt Medberoende

Professionellt Medberoende
Kort beskrivning och teori

Magnus Carlsson

Handledare i psykosocialt arbete


Vad är professionellt medberoende? 

En professionellt medberoende är en person som inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och handlingar. Begreppet har sitt ursprung inom 12-stegsfilosofin men används alltmer även inom andra områden, som KBT och psykodynamisk psykologi. 

Varför uppmärksamma professionellt medberoende? 

    • För att skapa medvetenhet om hur PMB påverkar mig i mitt psykosociala arbete och i arbetsgruppen.
    • För att möjliggöra för personer att ta eget ansvar för sina handlingar.
    • För att minska risken för utbrändhet.
    • För att var och en samt gruppen som helhet ska ges möjlighet att växa i sin profession.
    • För att öka vars och ens individuella utveckling.

Vem kan ha nytta av det?

Personal som arbetar inom psykosocialt arbete t.ex. socialtjänst och kriminalvård, chefer, lärare med flera. I texten används genomgående ordet klient som beskrivning av den fokusperson som är aktuell t.ex. brukare, intagen, medarbetare, elev.

Hur märks professionellt medberoende i arbetet?  

En person med PMB har ofta investerat mycket tid och engagemang i klienten. Om klienten återfaller i gamla mönster, attityder och beteenden kan en reaktion vara att personen med PMB förskjuter klienten för att skydda sig själv. Det gör för ont när klienten återfaller i ett dysfunktionellt beteende och det kan uppfattas som ett personligt misslyckande. Det kan också leda till att personen med PMB inte agerar professionellt och gör mindre än vad hen ska göra enligt de krav som gäller på befattningen. I en arbetsgrupp kan personer med PMB inta olika roller t ex Offer (skyller på andra, manipulerar), Hjälpare (underlättar), Tyrann (förtrycker eller agerar med trots).

Professionellt Medberoende
Vilka kan konsekvenserna bli?

Magnus Carlsson

Handledare i psykosocialt arbete


För personen med PMB 


    • Energiläckage 
    • Dysfunktionellt beteende
    • Hen bidrar till att skapa problem i arbetssituationen genom ett för stort känslomässigt engagemang. Det tar tid och fokus från andra arbetsuppgifter som leder till irritation i arbetsgruppen.
    • Oärlig, ”mörkar” vissa saker för arbetskamraterna som är överenskomna krav på klienten. 
    • Utbrändhet 
    • Otillräcklig

För arbetsgruppen

    • Irritation t ex genom att arbetsbelastningen blir ojämn. Det missriktade engagemanget tar tid från andra klienter och arbetsuppgifter.
    • Ambivalens och förvirring, gruppen enas om ett arbetssätt som bryts av personen med PMB vilket innebär att det går åt mycket tid till att reda ut uppkomna situationer och förstå vad som sker i det dolda.  
    • Det kan skapa splittring. Personen med PMB söker medhåll men möter motstånd från gruppen som ser vad som pågår. Otrygghet, rädsla när gruppen märker att det sker en splittring.  
    • Kan bli skitsnack i gruppen, pratar om och inte med varandra.
    • Risk för att det bildas subgrupper.
    • Att inte belysa en kollegas PMB för att skydda sig själv och ta ansvar för sitt eget PMB.
    • Gruppen kan bli ansvarsfrånskrivande. Mycket fokusering på det negativa i organisationen för att skydda sig själv och slippa att ta personligt ansvar.

För klienten

    • Personen med PMB begränsar en annan människas möjlighet till sin egen utveckling och tar ifrån personen möjlighet att bli fri från sina problem.
    • Klienten får inte den omvårdnad/stöd som hon har rätt till. 

Referenser

> Marita Siven
Enhetschef Socialtjänsten Västerås

Telefon: 076-6951004

Referenstyp:Terapeut utbildning och uppbyggnad av öppenvård samt handledning av terapeuter i PMB/metod)
> Björn Engström
Enhetschef Socialtjänsten Nynäshamn


Referenstyp: Utbildning PMB 
> Linda Boija
Enhetschef Socialtjänsten stödboende Skillsta och Tallbacken Västerås


Referenstyp: Handledning, PMB
> Hanna Sundqvist
Enhetschef funktionsstöd Oxelösunds kommun


Referenstyp: Handledning, PMB 
> Jenny Kimming
Rektor Bromma Folkhögskola

Telefon: 073-0208485

Referenstyp: Handledning, PMB, utbildning, Behandlingspedagogutbildning  

Kontakt

Återtåget AB
Organisationsnummer: 559089-2211

Postadress
Byggmästarvägen 22
168 32 Bromma

Besökadress
Drottningholmsvägen 364
168 73 Bromma

Bankgiro 5168-4975
Momsregnr/VAT-nr SE559089221101

Faktureringsadress
faktura@atertaget.com